Govt jobs by state wise

Latest Govt jobs by state wise

Govt jobs by state wise 2018

 

State vacacnies
Andhra Pradesh (govtjobs) 1000
Arunachal Pradesh (govtjobs) 2000
Assam (govtjobs) 500
Bihar (govtjobs) 2000
Chhattisgarh (govtjobs) 300
Goa (govtjobs) 1
Gujarat (govtjobs) 2000
Haryana (govtjobs) 9000
Himachal Pradesh (govtjobs) 6700
Jammu and Kashmir (govtjobs)
Jharkhand (govtjobs)
Karnataka (govtjobs) 000
Kerala (govtjobs) 22
Madhya Pradesh (govtjobs) 500
Meghalaya (govtjobs) 1
Maharashtra 66
Manipur (govtjobs) 21
Mizoram (govtjobs)
Nagaland (govtjobs) 22
Odisha (Orissa) (govtjobs) 686
Punjab (govtjobs) 56
Rajasthan (govtjobs) 21000
Sikkim (govtjobs) 600
Tamil Nadu (govtjobs) 45
Tripura (govtjobs) 12
Uttar Pradesh (govtjobs) 400
Uttarakhand (govtjobs) 500
West Bengal (govtjobs) 80
Telangana (govtjobs) 9000
Delhi (govtjobs) 300

 

error: